کنفرانس کشتار هزاره ها در پاکستان؛ چالشها و راهکارها

به زبانهای: دری، انگلیسی، سویدنی و اردو

برگزارکننده: اتحادیه سراسری شهمامه و صلصال، سویدن.

محورهای بحث و سخنرانان این همایش قرار زیر خواهند بود:

علی ساقی و لیلی آرزو، دو فعال فرهنگی-اجتماعی آغاز و گردانندگی برنامه های کنفرانس.