تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - اندیشه زیبا وگهربار یک بهشت را درزندگی میسازد.
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

اندیشه زیبا وگهربار یک بهشت را درزندگی میسازد

تمامی بشریت به آرامش روح وروان نیاز دارد. پس باید زمینه استراحت روان وضمیر خودرا در کنار فعالیت های روزانه خود نهادینه کنیم و از همه مهمتراگرموضوع صحتمندی خودرا مد نظر بگیریم بهترین پدیده برای آرامش اعصاب وبدن  بهتراز ورزش چیزی دیگری را نمیتوانیم یافت.

گرچه مکانیزم های متعددی وجود دارد که انسان در سیر زندگی خود استفاده کند اما انسان همواره فعال است وانواع واقسام کارکرد های فزیکی وفکری را به اتمام میرساند.اندیشنده روند زنگی ما خودهستیم وتمامی زیبایی های ابتدایی گردون را در ذهن خلاق خود خلق میکنیم. پس به منوال یکی از روش های شاد زیستن که زندگی اش قرین سعات میشود ورزش را نباید نادیده بگیرد چون وقتی انسان در ورطه ورزش گام می نهد تمامی بدبختی ها وکشمکش های فکری با او بیگانه میگردد. وهر انسان پس از ورزش انسان کاملا متحول میگردد.انسانهای که نهاد وضمیر شان با مفکوره های امیدوارانه مختلط گردیده همیشه سلامت میماند چون واضح است که عاقلان وصاحبان خرد از شکیبایی خود بوجه درست استفاده مینمایند وانسانهای خوپله مأیوسانه می اندیشند ودر بسیاری از عرصه ها موفقیت های بزرگ وکوچک را میبازند وبلکه از نظر سلامت به پرابلم های روانی وجسمی مصاب میگردد.در اخیر باید عرض کنم که دنیای یک انسان دنیای اندیشه های اوست وزندگی تجسم امواج اندیشه های یک انسان در دنیای واقعیتهای اوست. پس زیبا بنگریم تا زیبایی های دنیا را ببینیم...

نوع مطلب : ورزش، 
برچسب ها :