تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - گنجینه یک ملت
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان


ترا کــــه نــور چـــــشم شاعـــرانی
فروغِ ِ در خــــــــــــــــراسان آفریدند

 

ترا فصــــــــــل بهاران آفریـــدنـــد
تـــــــــــــــــرا از جنس کلوراید آفریدند

ترا نور بــــهشت آفـــــــــریــــنش
ترا از جنــــــــــس ایمان آفریــــدند

رموز چشـمهایـــــــــــــت مــهر مُهره
لب ات لـــــــــعـــل بدخشان آفریدند

ترا گاهی غــــــــــزل گاهی دو بیتی
حـکـــایات گـــــلســـــــتان آفریدند

ترا کاوید از دل کوه های بامیان
تـــــرا ماه شبـــــــــــــستان آفریدند

تــــــــــــــــــرا ای رشک گلهای معطر
تــــــــــــــــــرادر  دره باستان آفریـــدند

ترا صــــــلصال یا شهمامه یی شعر
ترا سر مشـــــــــق دوران آفـــریدند

ترا یک انــــــــــــجمن صلصال دیرین

تــــــــــــــــــرا در دل تاریخ حک نمایند

نوع مطلب : صلصال تاریخ میهن ، اشعار، 
برچسب ها :