تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - زندگی
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

 

زندگی زیباست به اندازه نگاه من و تو

 

روزگاریست که نفس میکشیم ووجود وکالبد خویش را زنده احساس میکنیم وهمواره مشهود تغیر وتحول در مادام زندگی خود هستیم ومرام از مرقوم این مقاله مبرهن برای تجدید تفکر شما انسانهای فرهیخته ومنتبه مشروح میگردد.

پس مرحبا ودرود بر توای خوانندۀ محترم ای انسان نو آیئن وآراسته که همواره با تقلا وتلاش درین مسیر خطیر بنام موفقیت در زندگی همت گماریده وگام نهادۀ ونوید وبشارت باد بر تو که امروز به موضوع بر میخوری که زیبا نگریستن وزیبا اندیشیدن را در عمق افکار خود تمتع خواهی نمود وزندگی را از یک روزنۀ منتج ومفید وکاملا مجزا از نگاه های مزمن وکهنه درک خواهی کرد

بلی شما انسانهای صلیح و نیکو کار سزاوار وشایسته یک زندگی سر شار از طراوت وزیبایی هستید

چون طینت وسرشت خود را توأم با باور خود متجمل ساختۀ وراه متبحرانه را در پیش داری که این نکته تنها وتنها در خور واحقای انسانهای بلیغ وآنانیکه با عزم راسخ وبا اراده کامل در کمال خوشبختی گام برداشته واین مسیر را میپیماید ونوع نگاه خود را متحول ساخته تا به دستاورد های بزرگ وموفقیت زندگی را در دستان بی آلایش خود قبضه نمایند وآنان (انسانهای خوش بین وروشن ضمیر) زندگی را اینگونه بیان میدارند که زندگی یعنی برابری وبرادری،زندگی یعنی درکمال هم نشینی مملو از صفا وصمیمیت در اجتماع ومعاضدت با یکدیگر،زندکی یعنی تفکر واندیشه نو به ارمغان آوردن، زندگی یعنی تکاپو؛شور؛شوق واشتیاق،زندگی یعنی محبت وعاطفه،زندگی یعنی آرامش وآسایش،زندگی یعنی گوهر وخیال، زندگی یعنی آزادگی و آزاد اندیشی،زندگی یعنی وجود وخویشتن را درک کردن وزندگی آنوقت زیباست که ذهن وافکار در گرو انحصار یک سلسله باور های خرافاتی، بدعنق وسفیل نگردد.واز جنگ وجدال با دنیای بیرون (جهان مادی) در امان باشد وهمواره متواضع باشد وبا داشته ها ودستاورد های کم وکوچک خود در دنیای عشق ومحبت واز منال خود لذت ببرد واز شوق وبالندگی بخود نگنجد.

زندگی زیباست ای زیبا پسند؛     زیبا اندیشان به زیبایی رسند 

 آنقدر زیباست این بی باز گشت؛    کز برایش میتوان از جان گذشت

زندگی واقعا زیبا وبا ارزش تر ازآنست که ما فکر میکنیم وحالا حس میکنم که حروف وکلمات در نوک قلم احساس عجز میکند وزیبایی ها وارزش های زندگی را نمیتواند به رشته تحریر در آورد. اما هر فرد وهر شخص متأسفانه این زیبایی ها را نمیبیند چون زیبا نگریستن قدرت میخواهد؛ قدرتی که از تمامی بخل، کینه ونفرت کاملا ذلال ومبراء باشد واز اندیشه های جلاقت و احقر آزاد باشد. معمولا رمز موفقیت وشاد کامی انسانهای که امروز ثقافت وذروسیم دنیوی را بدست آورده اند افکار خود را جراهی کرده واز تمامی اندیشه ونگرش های حسد ورزانه ونوع فکر، جریره وجنایت های انسانی خود را منزه نموده وآنگاست که از زاویۀ دید خود میگوید زندگی مانند کیهان جزیل است وبزرگ اما هیچگاه از درک ونگاه تو بزرگتر نمیشود چون هر شخص بر معیارادراک وظرفیت خود بر مسعله وپدیده ثمین وارزش میگذارد.

اینجاست که ارزش وقیمت گذاری ما نسبت به زندگی مهم پنداشته میشود. اگرچه زندگی در نفس خود فاقد معنی هست اما این اندیشه وتفکر ماست که این ارزش را خلق میکند بناءٌ باید دید ها ونگاه های ما خیلی برونگرا وفراگیر باشد تا زندگی را محدود نکنیم ورنه زندگی آن زیبایی ها ونشاط وتبسم ولبخند را که بر لبان ورخسار تو ارزانی کرده بود جایش را به گلبوته ها ی یأس ونا امیدی وجایمند خواهد داد وآنگاه زردی های خزان ونا خوشی وعدم اعتماد به نفس ذهن ونظام باور هارا تسخیر کرده وبلاخره نگاه تو عاری از زیبا نگری ها و خوشبینی های زندگی گردیده که این روند انسان را از پیشرفت و ترقی باز میدارد طوریکه اندیشمندان وصاحبنظران تعابیر بی شماری از مفهوم زندگی ارائه نموده است وهر کدام از دریچه وزاویۀ دید خاص خود زندگی را معنی میبخشد بعضی ها معتقدند که زندگی مجموعه شادی ها و غم ها وترکیب از شکست و پیروزی، داشتن ها و نداشتن ها وبه لحن ساده تر فراز ها و فرودها.

بلی انسانهای عاقل هیچگاه در نا کامی وفرود زندگی معتزل ؛بد فرجام ودچار جریره نگردیده بل مدام در فکر فتح اعظمی ترین قله وبلند ترین نقطه اوج مشکل بر می آید و بزرگترین سرمایه در وادی موفقیت (اعتمادبنفس) را فراموش نمیکنند

وتمامی آنهاییکه زندگی را در مفهوم خودش ودر فراز وفرود ونقطه اعظمی واصغری سپری مینماید وهمچنین کار کشته و سر شار از تجربه هاست ودر دهر زندگی خویش مدام اصول وقواعد را در زندگی خود وضع میکند چون اصول وقواعد پایه واساس اصلی در راستای مو فقیت زندگی مهم پنداشته میشود

پس باید خجسته باد عرض نموده چونکه آنان در پرتوآگاهی ثمار وپیروزی های از آن خود کرده وهرگز در فرود خویش نا امید نگشته ودر فراز خویش نیز بر توهم (ماندن) اصرار نخواهد ورزید بلکه تنها شجاعان پر دل هستند که از میان دو تعبیر بزرگ ورایج از زندگی عبور کرده اند وبر بیکرانی خویش آگاهند وهیچ مرزی نمی شناسد ودر اقیانوس بیکران هستی گاهی بر بال فراز امواج خروشان در اعماق سعادت وخوشبختی در حرکت وپویایی هستند.پس میتوان گفت زندگی پویایست وبالندگی .وپدیده های مادی ودستاورد های بیرونی شما بازتاب اندیشه و طرز تفکر شماست وتا وقتیکه جهان بینی درونی شما متحول نشود تغیری در جهان بیرون شما ایجاد نخواهد شد.بناء باید عاشقانه اندیشید وروئا ها را در ذهن خود خلق کنیم واز زیبایی عطر دل انگیز طبیعت در کنار موجودات که عاشقانه وبا شوق تمام زندگی خود را سپری میکند ما هم در شادی ومسرت در بحبوهه زندگی شریک باشیم وهمچنین باید اعتقاد وباور کامل داشته باشیم که نسیم از آرامش با طوفان از خوشبختی وموفقیت را در اعظمی ترین نقطه اوج مشکلات را به تسخیر اندیشه های خویش در می آوریم چون انسان است واندیشه هایش. انسان هر آنچه بخواهد خلق میکند وبوجود میآورند که این فطرت انسانهای فرهیخته وخلاق میباشد واگر زندکی توام با روح صفا و با دید سر شار از زیبایی وطراوت وبا چشمان انباشته واز سرور وشادمانی به آن بنگری یقینا جلوه های از مناظره های زیبا وموج از گلزار های معطر در قبالت آراسته خواهی یافت. بوستانها وچمنزار ها توام با نوا وآهنگهای دلربای بلبلان ومرغهای عشق . جویبار مملو از آب های کریستالی و ذلال وطراوت بخش که درپیرامونش پرندگان خوش الحان ترنم کنند و نغمه سرایند. اما اگر با زندگی با پروبال شکسته وروح وروان افسرده رویا رو گشتی وبا دید نا امیدانه به وی نگریستی همانا سراب یاس و ناامیدی به تو رخ خواهد داد ودر قبال چشمانت جز کاخ وجوسق های واژگون شده ودیوار های از هم ریخته وپیکر های گندیده وبیروح چیز بیشتر پدیدار نخواهد شد

در اخیر به زعم من زندگی زیبا وسعادتمند داشتن ضمیر آگاه، روان بی آلایش، تطهیر وجود، بدن سالم ونفس قناعت بخش است ...

الهی جاده زندگی تان هموار وقلب تان در اوج خوشبختی بتپد و ایام خوش بکام تان باد

و من الله التوفیق

علی رضائی

Uppsala Sweden

نوع مطلب : نخبه گان، 
برچسب ها :