تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - در پاکستان چه میگذرد؟
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

انالله وانا الیه الراجعون


نخست از همه تسلیت عرض میکنیم بر خانواده های شهداء در پاکستان که درین فاجعه المناک شاهد فقدان عزیزان خویش بوده اند. بدین ملحوظ از خداوند رحمان صبر جمیل برای بازماندگان مسئلت داریم. وعاملان این فجایع را با شدید ترین الفاظ محکوم ونکوهش میکنیم واز دولت بی کفایت وبی مسؤل پاکستان میخواهیم تا جنایتکاران وعاملین این فاجعه را به زود ترین وقت به جزای اعمال شان برساند.
تا بر دیگران درسی پند آمیزی شود که انسان کشتن یعنی چی. لذا  برماست که با بازماندگان احساس همدردی نموده در غم شان شریک شویم طوریکه شما دوستان مستحظر ومشهود هستید خانواده های داغدیده شهداء چند روز متوالی هست که تحسن کرده اند ودست به اعتصاب غذا زده اند.
بنا بر این ما از دوبعُد بیشتر نمیتوانیم با آنها همنوا ودر درد وغم شان شریک شویم.اول اینکه با ایجاد وبرگذار نمودن تظاهرات ومظاهره صدای مظلومانه خویش را یکبار دیگر به گوشهای جهانیان؛سازمانهای حقوق بشر وبلخصوص بر گوش کر حکومت بی ثبات پاکستان که از هستی وجان ملت وشهروندان خویش قادربه دفاع نیست بلکه کشور ذلیل پاکستان آنقدر آله دست سیاستهای خارجی قرر گرفته است که محافظت ملتش را فراموش کرده.
دوم اینکه مردم و انجمنهای که شعار انسان دوستی وبشر دوستی راسرمیدهند وخود را مظهر وحامی مدافع نقض حقوق بشر میدانند لطف نموده با باز ماندگان شهداء در کویطه پاکستان از دیدگاه اقتصادی کمک های خویش را بر آنها سرازیر نماید تا حداقل این کمک نقطه امیدواری شود بر آنانیکه جگر گوشه خودرا ازدست داده اند که تمامی انسانهای بشردوست با آنها همنوا وهمصدا گردیده اند آنها تنها نیست. به زعم ما این تنها کاری است بر بازماندگان شهداء انجام میدهیم لذا یکبار دیگراز شما دوستان تقاظا میگردد که از  هیچ نوع کمک وهمکاری خویش درین راستا دریغ نفرمائید.
انجمن صلصال با حواله داری در دنمارک (
www.afghanexchange.com)به تماس شده که مبلغ که قرار است جمع شود بدون هزینه در پاکستان ارسال گردد لذا برای کمک اقتصادی تان با انجمن صلصال به تماس شوید...
sfs2012@hotmail.se

نوع مطلب :
برچسب ها :