تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - در مسیر انسانیت
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

درود وسلام میفریستم بر تک تک شما دوستان و اندیشمندان عزیز!

 امیدوارم که روز های سرد زمستانی را با حرارت اندیشه های زیبا و نیکو سپری نمایید.

 

انسانها در کوچه و بازار سر گردان است ولی انسانیت در بین بهترین کتابها فرود آمده است.

عدۀ از مردم زندگی مکی‍نند بی آن‍‍‍‍ک‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ه ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ضرورت باشد و یا چرا؟ هر انسان از قدرت بیکران اندیشه وتفکر برخوردار است پس برخود انسان است که از ارزش انسان بودن وتفکر خود در زندگی بصورت درست استفاده نماید.

وقتیکه انسان خردمند وبا فضیلت شد بدین معنی است که در واقع جوهر ووجود خویش(خویشتن )را درک کرده و متوجه معیار انسانیت خود میگردد از منظر من انسانیت هم از سلولها (معیار) تشکیل گردیده همانطوریکه بدن مادی واسکلیت هر انسان ونبات از سلول ها تشکیل یافته انسانیت وعظمت انسان و آدمی  نیز بر سلولها و معیار استوار است واجزای تشکیل دهندۀ انسانیت، کرم٬ بخشش٬ شخصیت آگاه وبیدار٬ وجدان پاک  وشعور٬معرفت وآگاهی٬ نفس مطیع٬ مهربانی وصمیمیت است

انسان بودن آسان است وهیچ دلیل وبرهان نیست که مصداق انسان وآدمیت را نفی کند. چون وقتیکه انسان متولد شدی در حقیقت حقانیت انسان بودنت را تمامی بشر به رسمیت میشناسد اما اینکه بخواهی انسانیت را تمتع نمائی بدان که در مسیر بی نهایت خطیر وبزرگ قدم گماشتۀ ودر بیکران ها سفر خواهی کرد. اینجاست که دید ونگاه شما تحول یافته چون بر انسان بودن خود اتکاء ننموده ودر پی انسانیت بر آمدۀ  وباور کن بهترین وزیباترین وآرمان را دنبال میکنی.

وقتیکه انسان یک هدف جزیل را طراحی میکند با خیلی از پرابلمها واصطکاک ها روبرو میشود که حتی بعضاً از هدف خود صرف نظر میکند وخود را قادر نمیداند که با مشکلات وعکس العمل ها در مقابله بر خیزد وبر اوج مشکلات وسختی های زندگی فرود آید.

از منظر من اینگونه اشخاص علت اصلی اصطکاک ها وپیامد ها را بصورت اساسی پیش بینی نکرده وبی باکانه وبدون تأمل وتعقل وارد کارزار میشود چون مسیر بنام زندگی خیلی گسترده وعظیم است به هر آنچه بخواهی میرسی مشروط بر اینکه فقط عزم راسخ واعتماد به نفس داشته باشی

وچه زیباست که اول هدف خلق شده را از هر روزنه وزاویه مورد تعمق وتفکر قرارداده شود تا تصمیمی از روی احساسات وخودنمایی اتخاذ نگردد واگر هدف وتصمیم را تا عمق آن فکر نکنیم ممکن است به درجه مطلوب نرسیم چون تصمیم تصمیم آنی وخود جوش بوده تصمیمی از روی عقلانیت وخردمندی گرفته نشده پس در قدم نخست تصمیم خلق شود که مملو از ثمر باشد وثانیا اعتماد به نفس٬تعهد٬ پشتکار ومفکوره خلاق امر ضروریست چون خلاقیت وتعهد در عرصۀ زندگی ضامن موفقیت است

وقتی روح٬روان٬وجدان واندیشه ما با هم در تضاد نباشد وبا ما هماهنگی داشته باشد وما روی اعمال خود کنترول داشته باشیم در واقع خودرا بسوی انسانیت نزدیک تر کرده ایم ودر بعضی موارد کافیست متوجه زبان٬ رفتار وکردار خود باشیم اگر انسانی  بتواند متوجه این سه مورد شود وموارد متذکره را در نظر بگیرد ومطمعیناً انسانیت از آن اوست وقتیکه ما روان بی آلایش داشته باشیم وروی رفتار وعملکرد های خویش کنترل کلی داشته باشیم در واقع ریشه اشتباهات وومصیبت های احتمالی را کنده ایم

وبجا میدانم که انسانیت را در وجود دو نوع ویا گروه ار افراد جامعه مورد بحث وبررسی قرار دهم آیا بین تحصیلکردگان و بیسواد تفاوتی وجود دارد؟ آیا از راه علم وتحصیل بر خود شناسی وانسانیت زود تر پدید می آئیم یا از در بیسوادی وجاهلی؟

مطمعینا دانش و علم در خود شناسی٬ جامعه شناسی٬ خدا شناسی٬ انسان شناسی از جهالت٬غفلت وبی سوادی پیشی میگیرد وجای تأسف است که بعضی ها از دریای بیکران علم ودانش بنا بر دلائلی بی بهره میماند

وطبیعی است که در اکثر مواقع تحصیلکرده ها مبتنی بر آگاهی واندوختۀ علمی بیشماری که دارد  در ارجحیت نسبت به انسان بیسواد ها  بیسواد قرار دارد اما انسانهای که بوجه احسن تحصیل نکرده شاید دید روشنفکرانه نداشته باشد اما شاید کمال انسانیت را داشته باشد وبغیر از علم  وسواد شاید از تمامی مزایای انسانیت ویک انسان آراسته سرشار باشد شاید بی سواد باشد اما بهترین خوی وخواص ویک ویژگی و شخصیت عام پسند داشته باشد که ویژگی های ارزندۀ یک شخص بیسواد در مغایرت با شخصیت انتلکتویل ها قرار گیرد پس نمیتوانیم بگوئیم که انسان تحصیل کرده در خور وشائسته انسانیت هم است چون جوهر وارزش یک انسان به کمال٬ شخصیت والا٬ خصلت های نیک ٬ رفتار وعملکرد وی بستگی دارد. هرموقع که که خود سازی وشخصیت سازی را اختتام بخشیدیم و تمامی خصایل نادانی مانند کینه٬ بهتان٬ دوروئی٬ حیله٬نیرنگ٬خود فریبی توقعات بیجا در وجود ما محسوس شود ما تنها وتنها انسان (آدم) هستیم حتی به درجه عقلانیت هم نرسیده ایم ودر جهالت خود غرق هستیم در واقع بسیار انسان ضعیف وبیچاره هستیم که هنوزم به خود نیامده ایم وناگوار ترین عملکرد از ما سر میزند وچطور توقع داشته باشیم که در اوج ارج گذاری مردم قرار گیریم؟ چطور توقع داشته باشیم انسان مورد اغتماد باشیم؟

اما سوءتفاهم صورت نگیرد ومنظور ندارم که مردم اشخاص را احترام کند بل منظورم این است که اگر به شخصیت واقعی نائل شوند وانسان واقعی باشند و معیار انسانی در آنها صدق کند  آنگاه در خور احترام وعظمت خواهد بود. چون هر شخصیکه زندگی میکنند مسولیت های انسانی هم در قبالش موج میزند در قبال جامعه وملت خود وظیفه دارد که دربهبودی، پیشرفت، ترقی وحتی در صورت لازم در پایه گذاری یک جامعه وملت نوین ومدنی سهم ارزندۀ خودرا اداء نماید چون ما ومثل ما عضو جامعه وبه لحن ساده تر جامعه وملت متشکل از ما وامثال ماست اگر ما هنوزم در خواب غفلت بسر بریم معمولا بار دوش ومانع پیشرفت انسانهای خواهیم شد که شب وروز با تلاشهای خستگی ناپذیر در فرهنگ سازی جامعه خواب در چشم ندارد وپس چه زیبا ونیکوست که هرکدام ما نظر به توان خود در جامعه سهم گرفته ودر ترقی٬ پیشرفت وبهینه سازی اجتماع وملت خود دوش بدوش دیگران سهم گرفته تا یک جامعه مدرن ومدنی را به ارمغان آریم چون در تاریخ ثابت شده که جامعه وملت متمدن ومدنی را انسانها وشهروندان روشن اندیش وبرونگرا تشکیل میدهد... آرزو دارم بهترین وزیباترین خصلت های انسانهای شایسته و خلاق در تو هم موج بزند

 ومن الله التوفیق 

 علی رضایی

اوپسالا سویدن      

20/02/2013  

نوع مطلب : نخبه گان، 
برچسب ها :