تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - دیوار فاصله ها
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان
اینجا سرزمین غربت است،
 جایی که برای من و تو غریبه نیست. واژه ای که درد  هر فرزند افغانستان است، وقتی که اسم غربت را بر زبان میاورم، خودم از خودم متنفر میشوم، و از خود احساس غریبی میکنم.اینجا از مهر و وفا، و از مهربانی خبری نیست، اینجا جایست که باید اشک هایت را انیس و غم خوار خود بدانی و آن را با دستان خودت پاک کنی.من از واژه غربت بیزارم زیرا هر دقیقه ای از زندگانی ام در سکوت میگذرد، و بند بند استخوانم در سکوت ذوب میشود و من آرام آرام اشک میریزم،و اشکانم تنها پدیده ای است که در همه حال همراهی ام کرده است و خواهم کرد. اشک های که در کودکی برای اسباب بازی میرختم  حالا شده یکی از بهترین غمخوارم. من در کودکی برای به دست آوردن اسباب بازی ام از ان استفاده میکردم اما این حالا اشک های بی پایان من است که تا بهترین چیزی را  از زندگی نگرد خودش را تقدیم من نمیکند. گر چه فاصله ها، رنج ها، و غریبی من را  بی رحمانه بر زمین میکوبد اما من همیشه سعی کردم و خواهم کرد که استوار تر ازهمیشه بر خیزم، اما ستون هایم  شروع به فرو پاشیدن کرده است و ترمیم کردن  آن غیر ممکن شده است، من از مفهوم این کلمه هرگز چیزی نفهمیدم وقت که یکی میگفت هنوز" درکوچه بن بست برخورد کرده ؟". اما حالا واقعا فهمیدم که بیرون رفتن ازاین  کوچه باید راه های غیر ممکن را باید ممکن ساخت، اینجا جایست  که وازه "شاید"هیچ مفهوم خاصی ندارد بلکه همیشه از واژه "باید" استفاده کرد. وقت شب سرم را بر بالیشتم میگذارم و به فکری راه حل برای فرار کردن از فاصله ها می اندیشم، راه هم دشوارتر و مشکل تر میشود.سر نوشت چیزی را که در پیشانی ام نوشته است برای پاک کردن ان از هر گونه "پاک کن" استفاده کردم اما هیچ کدام از آنها قادر به پاک کردن ان نبود. اره سرنوشت من را مرغی غمزده نامیده اند که تنهای آرزویم فرار کردن ازین قفس است، قفس که در هایش هرگز به رویم باز نخواهد شد.جالب آنجاست یکی که بیرون از قفس زندگی میکند می گوید همیشه سر زنیشم میکند که "زندگی آسان است " اما او در اشتباه بود زیرا او خودش با آسایش زندگی میکند   و هرگز طعم تلخی زندگی چیزی نچشیده است .با امید آن روز که با موفقیت ازین دیوار فاصله ها گذر کنیم و آزادی را در ان طرف دیوار با همدیگر جشن بگیریم  و با توان همدیگر دیوار فاصله ها رابرای همیشه نا بودسازیم تا دیگر هیچ کس برای یک دیگر غریبه نباشد!حبیب الله نظری ۲۰۱۳،۰۶۱۰ اپسالا سوئدن
نوع مطلب :
برچسب ها :