تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - کنسرت داودسرخوش در سویدن.
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

یکی از بهترین آهنگ های داود سرخوش نوازیدن دمبوره و تبله  در سلسله کنسرت کشورهای اسکندوای که  توسط اتحادیه سراری شهمامه و صلصال برگزار شده بود.

Detta konsert organiserat av Shahmama och Salsal Nationell Organisation 2014 i Skandinavias Länder.l 

نوع مطلب : فرهنگ، 
برچسب ها :