تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - افتخارات میهن!
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان


از همه اولتر قدوم نیک داکتر رمضان بشردوست را درسویدن وبالخصوص درشهر دانشجویی اپسالا خیرمقدم عرض نموده واز ایزد منان کامیابی وپیروزی شان را آرزو مندیم.
داکتر بشردوست با اایراد سخنرانی الهام بخش خویش که در دانشگاه اپسالا برگذا...
ر شده بود تمام ملت را بسوی همدلی، یگانگی ووحدت ملی فراخوانده وپس از مختومه این کنفرانس انجمن صلصال ایشان را به کنفرانس که از قبل تدارک دیده شده بود در مقعر ABF همراهی کرده وسپس داکتر بشر دوست به سوالهای آنعده از روشنفکران وجوانان (نسل امید) که از دورو نزدیک تشریف آورده بودند پاسخ ارایه نمود.
وپاسخ هم چه چی پاسخ منطقی که مفکوره تمام مهاجرین که در غربت بسر میبرند با سخنان گهر بار خویش آگاه ساخته ومردم هم از بیانیه ایشان بهره مند ومستفید گردیده ودر اخیر داکتر رمضان بشردوست به استقبال گرم گروهی از شهروندان سویدنی وافغانستانی قرار گرفت
نوع مطلب : افتخارات وطن !، 
برچسب ها :