تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - نگریش دین و ناسیونالیسم
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

 

 

نگریش دین و ناسیونالیسم

 

بصورت گزرا اگر در گستره دنیا نظر افگنیم، تمام پیروان ادیان و مزاهب در دنیا و تمام انسانها با وجود مشترکات و نقطه ی همگرائی و داری یک خالق واحد اند. بجای تکیه بر مشترکات دینی، مزهبی و انسانی خود وحدت بین پیروان و ادیان و مزاهب را بوجود بیاورند، دولتها و ملت ها به اختلافات، ظلم وستم بر همدیگر دست زده اند. و از یک دیگر احساس برتری جوی میکنند.

 دیگاه وخواسته ناسیونالیسم این گونه است، ملت ها حق دارند که نظام های سیاسی و غیره نظام فراملیتی خود را بوجود آورده و از دیگران برتری جویند. در سایه ی ناسیونالیسم ملیت ها سرکوب میشوند و مشروعیت می یابند، ناسیونالیسم به معنی علایق پرستی معنی و تبیین ویا تفسیر شده و فراتر از مرزهای اتنکی عمل میکند. نازیسم هتلیری آلمان، فاشسم موسیلنی ایتالیا، کشتار صهیونیستها، تصفیه قومی در صربستان، بوسنی، رواندا، و قتل عام 62 درصد هزاره ها، غرب کابل، مزارشریف را می توان از نمونه های ناسیونالیسم افراطی قومی یاد کرد.

 آیا بجز رفتن بسوی همگرائی دینی(اسلام) راهی هست؟ ناسیونالیسم تکیه بر اصالت زبانی، نژادی، فرهنگی، سرزمین، و مزهبی بوده و یک حرکت سیاسی و با پیامدهای منفی میباشد، ومتکی بر احساسات و عواطف و عصبیت های ناروا میباشد در حالیکه، دین اسلام با نفی نژاد، زبان، فرهنگ، سرزمین است. و تکیه برمبانی چون اصل برتری (عدالت،انصاف،تقوا و پرهزگار میباشد) خدای بزرگ به همه انسانها فرموده ( واعتصمو.... چنگ بزنید به ریسمان خداوند، همان اتحاد و برادری ....) و احترام گزاشتن به همه انسانها و پیروان دیان دیگر از اصل کرامات انسانی است. دین در پی نقطه مشترک خدای واحد و فطرت انسانی واحد است.

 

نمونه! بلال یک سیاه پوست بوده که پیامهای پیامبر اسلام برای مردم اذان میکرده. علمای اسلامی باید انچه واقعیت دینی هست بدور از تفکر انترناسیونالیسم به دنیا بیان دارند. اگر برعکس نظر اندازیم، ناسیونالیسم لیبرالی دستور کار شان اسلام هراسی هستند، از یک سو افراطیون و تحجراگریان اسلامی آموزه های دینی و دین را به حشایه برده و سوی دیگر ناسیونالیسم لیبرالی در حالیکه پیروان دیان دیگر پیامبران قبلی را قبول ندارند اما قران به ما دستور داده است که به همه پیامبران قبلی و به شریعت انها احترام بگزارید. همگرائی با پیدایش انسانها آغاز شده و خدای رحمان در روحیه ی اجتماعی ما عجین کرده است. وحدت و همگرائی با تشخص عقل صورت میگرد و زندگی در حکم عقل بهتراست و همگرائی همیشه در اندیشه بشر میباشند.

ناسیونالیسم برگرفته از ملی گرائی، نژادگرائی، قومگرائی، زبان گرائی و به فرد یا گروه ها این حس دست می دهند که از دیگران به هر دلیلی برتر اند و دیگران باید در راه بقای انها قربانی شوند. برای تحقوق بخشیدن به این اهداف از هیچ ظلمی فروگزاری نمی کنند، طرف داران این تفکر براصالت نژاد، زبان، فرهنگ، تکیه داشته و بر این اساس ناسیونالیسم یک ایدئولوژی سیاسی دانسته شده، و بنیادی فکری، نظری و عملی یک ملیت محسوب میشود.

برای اولین بار پدیده ناسیونالیسم در غرب فرود امد و تقریبا آتش این پدیده تمام دنیا را گرفت و غربیها بودند که اولین بار هم تعم تلخ انرا چشیدند و بعدها در بعضی کشور های دیگر مانند (افغانستان) ناسیونالیسم از ملی گرائی به افراط گرائی قومی ( پشتون) انجامید و دولت های مطلقه و نسل کشی های قومی ... وفقط طبقه حاکم بر مردم حق داشتند که فرهنک و ویژگی های خود را به نمایش بگزارند، سیاست و حکومت یا تصمیم گیریها مربط به قوم پشتون بوده و بقیه میلت ها تنها برای حکومت شدن بوده و این روند هنوز هم وجود دارد هر فردی از پشتون مافوق قانون خود را حساب میکنند.

ناسیونالیسم جامعه را بصورت مطلق سرکوب میکند در فرایند ناسیونالیسم در جامعه هیچ اندیشه ی رشد نمی کند و جامعه را تک صدایی میسازد و از تمام جامعه یک صدا بگوش میرسد مانند دوران طالبانیزم یا اسلامیزم قومی از هرگوشه صدای شریعت طالب بلند بود، یا دوران عبدالرحمان و یا دوران استالین از رادیو جز صدای استالین دیگر صدا شنده نمی شده. ویا ولایت خامنه ای اگر جامعه سرکوب شود افراد تبدیل به توته های کوچک میشوند و هیچ ارزش و اقتدار ندارند. اگر جامعه چند صدایی باشد ناسیونالیسم غیرممکین میشود انترنیت، رادیو، روزنامه، تلویزیون بهترین وصله برای سرکوبی رژیم های تک صدایی و سرکوب گرهستند، شاید شنده باشید که ربانی از علما دعوت کرد (اگر در نظام فعالانه کار نکنید و نیاید در حکومت، حکومت را جوانان فیس بوکی اداره میکنند) جریان بهارعربی را جوانان فیس بوکی به راه انداخت و از طریق فیس بوک است که به یک تصمیم گیری مشترک میرسند.

ناسیونالیسم امر میکند جامعه یک نوع لباس به تن کنند و همه مانند ملاعمر فکر کنند و همه مانند ملاعمر ریش بگزارند رژیم های توتالیتری ناسیونالیستی میخواهد همه فرامین در اختیار یک فرد باشد ( کرزی یا ملاعمر) اگر متوجه باشید بعضی از برادران پشتون در رسانه ها خواهان حکومت مقتدر و پولیس سرکوب گر هستند، که همه چیز را کنترول کند و این خود گرایش به سوی ناسیونالیسم قومی هست... نه از افکار مدنی و نه از جامعه مدنی نه از نهاد های دموکراتیک از هیچ کدام حرفی نمی زنند. اگر حکومت یا پولیس امربه معروف کند برای جامعه فاجعه است امر به معروف مال مردم تا زمامداران حکومتی را امربه معروف کنند. گرچند برادران پشتون ما تلاش دارند برای باز تولد جامعه ی ماقبل مدرن با همان ریش ... گزاشتن هایش تلاش کنند و منافع انها در عقب مانی جامعه هست، در روند دموکراسی جامعه پشتون بر میگردد در مابل مدرن ...اگر ناسیونالیسم از محدوده یک کشور خارج شود امپریالیسم مستقیم و غیر مستقیم راتشکیل میدهد و اگر در محدوده یک کشور بماند حکومت توتالیتری را تشکیل میده مانند عبدالرحمان و ملاعمر.

اعتقاد به بزرگی نژاد، زبان، فرهنگ، حزب از این رو نژاد پرستی خود قرار گرفتن بجای مزهب و دین است. در فرایند ناسیونالیسم در جامعه انحطاط اندیشه و بیماری نژاد پرستی و برتری نسلی و فردی... شروع میشود. دای فولادی ایدئولوژی را یک عبا برای جامعه ی خاصی و قوم خاصی و در زمان خاصی خوانده است و دین را هوای خوانده که همگان بدان نیاز دارند.

مزهب، بنده بودن انسان و خدامحوری ایمان به یگانگی خدای متعال ونبوت حضرت محمد، قران و مفاهم احکام الهای، نماز، روزه،معاد، توحد... دین اسلام تنها راه اعتدال انسانیت بوده که انجام وظایف ان طبق دستور الهای به عنوان مسوولیت مشترک همه انسانها مورد تاکید پروردگار قردارد...

پی نوشته ها

قلمرو استبداد: دای فولادی

دکتر مازیار جفرودی: مدرنیسم اجتماعی و هویت ملی

افشین خکباز: ترجمه جامعه مدنی

جوادآملی: بررسی و نقدنظریه سکولاریس

نویسنده: فولاد طلایینوع مطلب :
برچسب ها :