تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - نزدهمین سالیاد بابه مزاری گرامی باد!
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

مزاری فریاد گر جنبش عدالت خواهی و منادی حقیقی وحدت ملی در افغانستان بود

 

نزدهمین سالیاد بابه مزاری گرامی باد!

 

شهادت بابه مزاری بزرگترین خلا را در جامعه ما و میان عدالت خواهان افغانستان پدید آورد . استاد مزاری منافع خودرا در قالب منافع قوم وملت خود تعریف میکرد زمانیکه استاد مزاری تاریخ غمبار کشور را به نقد گرفت . و وضع اسفناک اجتماعی و سازه های اندوهبار مردمان به زنجیر کشیده را نظاره می نمود ، فرزانه وار در صف مستمندان ، اقشار محروم و طبقات استثمار شده جامعه خویش قد علم کرد و تحقق حقوق عادلانه کلیه اتباع کشور اعم از افغان ، هزاره ، تاجیک ، ترک تباران و اقلیت های دینی ، مذهبی و قومی افغانستان را با بیان رسای خویش سر میداد که ما مردم افغانستانیم هیچ ملیت ونژادی را نمیخواهیم حذف کنیم همه برادروار زندگی میکنیم ودر ترقی وآبادانی کشور تلاش میکنیم و شهید مزاری بر مال ومنال ، و زرق وبرق دنیا عارفانه پشت پا زده وبه فکر زر اندوزی شخصی خویش نبوده بلکه آرمان و مرام رهبر فقید عدالت اجتماعی ، برابری ، تفاهم ومساوات ، آبادانی وسربلندی کشوربود مزاری همواره تاکید میکرد که ما وحدت ملی را در افغانستان یک اصل میدانیم . و اکیدا عرض میداشت که مردم ما یک مردم سرفرازیست که با برادری با همه ملیت ها می خواهیم زندگی بکنیم با برادری زندگی بکنند . این افغان باشد ، تاجیک باشد ، ازبک باشد ، همه برادرند حقوق مساوی می خواهند ، در اینجا مسأله افغانستان وقتی حل می شود که مردم و احزاب همدیگر را تحمل بکند ، در صدد حذف یکدیگر نباشد چه از نگاه اقوام چه از نگاه احزاب ، چه از نگاه مذاهب وامروز ما خود مشهودیم که دولت ونظام سیاسی افغانستان متوجه سخنان وبیانات استاد مزاری گردیده و مدام سعی دارند عدالت ومساوات و اتحاد و وحدت را عملی وتمثیل نمایند بصورت خلاصه میتوان گفت که پیش بینی های رهبر شهید مزاری در مورد بحران کشور کاملا مصداق عینی داشته اگر بر قانون اساسی افغاستان غور نمایم در می یابیم که در ماهیت واصلیت قانون اساسی امروزی افغانستان دو متن اساسی از بیانات و خواست های بابه مزاری نهفته است . و اگر آرمان بابه مزاری کاملا در سیستم و نظام دولت افغانستان عملی میشد ما امروز دیگر شاهد این همه بدبختی و ویرانی وبیچارگی نبودیم 0 امروزه اگر حرف از مشارکت ملی بمیان می آید نشأت گرفته از زبان مزاری است واگر حرف از صلح وامنیت وآرامش بمیان می آید همه وهمه را مزاری ایراد فرموده یعنی طرح جدید نیست . قهرمان تاریخ افغانستان استاد مزاری مکررا تأکید می ورزید که باید تمامی اقشار ساکن در افغانستان مبتنی بر نفوس خویش درتصمیم گیری سیاسی کشور سهیم باشد وسرنوشت خویش را به دستان خود رقم بزند ودر قدرت متمرکز باید تمامی اقشار خورد وکوچک نیز سهم خودرا احساس نماید که بحمدالله آرمان وهدف مزاری بزرگ یکی پس از دیگری تحقق یافته ومی یابد . اگر مفکوره وطرز تفکر ونگاه بابه مزاری را در رابطه با افغانستان با دیگر رهبران و هادیان امروزی افغانستان مقایسه کنیم در می یابیم که مزاری واقعا اندیشمند وروشن فکر زمان بوده که پیش بینی 19 سال قبل اش امروز به لباس حقیقت ظاهر میشود وواقعا غمخوار مردم بود که حتی در راه آزادی مردمش از جان خود گذشت . اما رهبران امروز تمامی حرکات وعملکرد هایشان برمبنای خواست های شخصی و تظاهر خدمت به ملت صورت می گیرد . چون کاملا به وضوح روشن است وبا چشمان خود این همه فساد وبی عدالتی را می بینیم وجای امیدواری است که در سراسر جهان تجلیل با شکوهی از سالیاد بابه مزاری صورت میگیرد با وجود که عده ای کثیر ازجوانانیکه هیچ بابه مزاری را ندیده خوش بختانه با شور وهیجان خاص در مراسم از سالگرد بابه مزاری اشتراک میکنند و به زعم من اینگونه جوانان در اوج آگاهی قرار دارند آگاهی از نوع شناختی شخصیت و عملکرد و رفتار و موضع گیری های سیاسی بابه مزاری و بر مبنای آگاهی و شناخت خویش از شخصیت بابه مزاری در محافل از یادبود بابه اشتراک می ورزند وبا بصیرت کامل افکار و اندیشه مزاری را درنهاد ووجود خویش تجلی داده و انوار همبستگی و وحدت در وجود تک تک آنها موج میزند وهر آن تلاش می ورزند تا مسؤلیت خویش را در قبال الطاف وخدمات بابه مزاری انجام دهد وخودم شخصا از جمله اشخاصی هستم درعصری که بابه مزاری وهمرزمانش در غرب کابل مقاومت میکرد و خواهان حقوق وعدالت اجتماعی بود شاید من 4-5 سال بیش نداشتم وحرف های امروزی من پیرامون ازقضاوت تاریخ وتحولات سیاسی افغانستان است لذا شخصا مزاری را ندیدم که چگونه شخصیت وخصلت داشت آنچه میدانم و بر اندوخته من وهم نسل من افزوده شده است صفحات تاریخ وروایات پدران ، بزرگان ، فرهنگیان وقلم بدستان گرامی بوده که رویداد ها واتفاقات که بصورت مسلسل در عصر مزاری وایجاد راهکارها و حل نمودن چالشها توسط مزاری را بر صفحه تاریخ کشانیده وبه رشته تحریر در آورده است واندوخته وبهره اصلی من وهمنسل من فقط وفقط تاریخ است وزمان . که خوشبختانه هر سال با تجلیل از یادبودی قهرمان ملی بر آرمان واندیشه های او آگاهی بیشتر وبیشتر تر حاصیل گردیده وبه هر اندازه که با مزاری نزدیک تر و با تفکر و شیوه فکری او آشنا می شویم حسرت واندوه بیشتر بما رخ میدهد که چرا نگذاشتند که مزاری با همچون اهداف سالم وصادق اش میهن ما را از باتلاق جهالت ، خودکامگی ، تبعیض وتعصب نجات میداد ؟ چرا انسانها آنقدر زشت وپست فطرت وچشمان حقیقت بین شان کور میشود که خادم را به جای خائن از صفحه زندگی محو میکند ؟ چرا آنقدر خود خواه میشود که افکار که حس وحدت وهمبستگی در آن تجلی کرد تحملش نتوانست وبا حیله ونیرنگ باشعار های کاذب ایشان را بدام انداختند درحالیکه خیلی وظایف بجایش نیمه کاره ونا تمام ماند که باید انجام میداد . وحال این وظایف ومسؤلیت سنگین بر دوش تک تک ما قرار دارد چون بابه مزاری آنروز بدون امکانات کم و ناچیز وبا وخیم ترین شرایط وفضای دود وآتش وباروت بهترین شرایط وزمینه درخشان را بما اهداء نمود از جمله مهمترین اصل که بر یک شخص محسوب میشود هویت اوست که گاها شخصیت انسانها ازروی هویت اش تعریف میگردد . که من وهم نسل من هویت خویش را مرهون تلاش های خستگی ناپذیرو شبانه روزی رهبر کبیر ویاران صدیقش هستیم که هم رزمان ویاران مزاری آنقدر صادق وبا وفا بودند که تا کام مرگ مزاری را یاری نمود وتنها نگذاشت . من وهمنسل من از روزی که هویت را درک کردیم وهویت خودرا شناختیم متاسفانه دیگر بابه ی وجود نداشت دیگر هیچ شخص و رهبری دلسوز وروشن فکری همچون بابه مزاری درسطح افغانستان رشد وتکامل نکرد وموجودیت خودرا همچون مزاری که مظهر عدالت ومساوات بود وخواهان حقوق یکسان ملیت ها باشد در سطح افغانستان پیدا نشد لذا فلسفه این بحث نمایانگر این است که مزاری شدن کاری بس دشوار است ومشکل . مزاری شدن بی نهایت بهای سنگین میخواهد مزاری شدن قربانی میخواهد ، مزاری شدن از خود گذری واز خود گذشتگی میخواهد ، کسی که میخواهد مزاری شود بپذیرد که کودک شش ساله اش که نیاز مبرم به محبت وحمایت پدر دارد یتیم و بی سرپرست میشود . کسی که میخواهد مزاری شود بداند که خانواده اش قتل عام میگردد . کسی که هویت یک ملیت را با دادن خونش میخرد تادیگر انسان قومش بعنوان انسان درجه دوم خطاب نگردد فرزند ومادرش در دیار وعالم آوارگی ، غربت ومهاجرت بسر میبرد.  کسی که طعم زهرآلود تلخی غربت ودوری از میهن خودرا چشیده باشد بازمانده های خانواده بابه مزاری را با تمام وجود درک واحساس میکند که آنها سالهاست که دل شان را زنگ غربت گرفته . ومیداند که بابه مزاری چه خدمت جزیل را نبست به ما انجام داده است پس مزاری شدن شدن مشکل است و باید قربانی ها را متحمل شد . پدر ! من وهمنسل من اعتراف میداریم که هر آنچه را داریم وبه هر آنچه رسیده ایم مفت ورایگان بدست نیاورده ایم بلکه این شرایط وفضای فعلی ما با پرپر شدن جان هزاران جوان که خودرا فدای رفاه امروزی ما کرد و خود را قربانی ما کرد به دست آورده ایم و باید مدام درود و صلوات به ارواح تان بفرستیم که قربانی شدن شما باعث زندگی امروزی ماست ورنه آنها هم انسان بودند وسخت عاطفی وتشنه محبت . لذا ما داشته ها ودستاورد های بدست آمده خودرا خیلی عزیز بشماریم چون ثمین وبهای سنگین را پرداخت کرده ایم وباید تلاش نمایم که وظیفه ومسولیت خودرا بصورت درست وبه وجه احسن اداء نمایم یکی ازین مسولیت در جامعه که ما زندگی میکنیم باید از شرایط موجود استفاده نموده و بابه مزاری را جهانی سازیم علی رغم اینکه بابه مزاری جهانی شده ودرگوشه وکنار جهان تجیل ویادبود با شکوهی بعمل می آید اما برگذار کنندگان ومیزبان اینگونه محافل ویادبود مردم افغانستان است باید غربی ها و تمامی جهان از اهداف اصلی بابه مزاری آگاه شود واینطوری مزاری را جهانی نماییم از جمله اینکه کتب که راجع به بابه مزاری و ورویدادهای دهه 70 هجری نوشته شده و میشود به زبان های انگلسی وغیره زبان های زنده دنیا ترجمه گردد و یکبار دیګرنزدهمین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری را به همرزمان ، رهروان ، همسنگران و پیروان فكر و اندیشه او تسلیت عرض میدارم و از بارگاه ایزدمنان بهشت برین را برای او و همسنگران و یاران اش مسعلت دارم .

روحش شاد و یادش گرامی باد

علی رضایی یکی از مؤسسین انجمن صلصال در سویدن

نوع مطلب : نخبه گان، 
برچسب ها :