تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - کابل قربانی مهاجرت ها
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

کابل قربانی مهاجرت ها! 

اگر در عمق تاریخ سفر نمایم درمی یابیم که همواره شهر ها ازمهاجرت های بی رویه از روستاها آسیب دیده است . کابل از شاخص ترین قربانیان این نوع مهاجرت ها میباشد ، که روزگاری از زیبایی این شهر قصه ها می شده است ، اما حالا دربین کثیف ترین شهر های دنیا مقام برجسته از آن خود نموده است . حالا سوال اساسی که درذهن ما قد میکشد این است که چرا سیلی ازمردم بطرف کابل رجوع نموده است ؟بنابر همان مقوله مشهور که میگوید "هر علتی ذاده معلولی است " کابل نیز از این امر مستثنی نمی باشد ومردم به دلایل گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی ، سیاسی ،امنیتی وغیره دلایل اجتماعی به کابل مهاجرت مینمایند. ازقدیم الایام مهاجرت ها ازروستا ها به شهر ها برای زند گانی مرفع تر ،کار بهتر ،وسایل رفاهی بیشتربرای زندگانی بهتر وجود داشته است . که بخوبی می نمایاند که همیشه مهاجرت ها از روستا ها به شهر وجود داشته وهمچنان ادامه خواهد یافت . اما این مهاجرت های بی رویه لاجرم بعضی حوادث ناگواری مانند خرابی بیش از حد هوا،آلودگی صوتی ، طرافیک بیش از حد وغیر فابل کنترول ،بالارفتن جرایم جنایی، بیکاری مخفی، آلودگی سرسام آور محیط زیست ، بلارفتن پولیس نظم عامه ، شیوع بیش از حد امراض ساری ، زایمان ناقص از اثر آلودگی هوا، بلند رفتن نرخ آذوقه وصد ها جنجال های اجتماعی دیگر از اثر این نوع مهاجرت ها بوجود میاید که ما در کابل عزیز مان شاهد آن هستیم .کوه های اطراف شهر کابل که به این شهر شکل کاسه مانند را داده است مانع ازتبدیل هوای این شهر میشود وهوای کثیف آن مانند طبقه ای غبارمانند همیشه هوای آن را نیمه ابری مینمایاند که مانع تابیدن درست شعاع آفتاب بر این شهر گردیده وچانس بهره بردن از شعاع آفتاب را برای مردم این شهر کم ساخته است وبر عکس چانس زنده ماندن به نوعی ازمکروب هایکه توسط شعاع آفتاب از بین میرود بیشتر میگردد . اداره محیط زیست کشور سال گزشته آماری را بیرون داد که آلودگی هوا در آن( 35-40 )درصد نشان داده شده بود که تنها 17 درصد این آلودگی را فاضلاب به خود اختصاص داده است وهمچنان اکساید کاربن وسرب که یکی ازمولدین خطرناک سرطان شوش ها می باشد نگرانی این شهروندان را ده چند ساخته است . دربررسی این علت این نوع مهاجرت ها چار دلیل عمده در ذهن انسان سرمیکشد : اول- دلایل اقتصادی :مشکلات بیکاری درروستاها مسبب اقتصاد خراب وفقر روز افزون درروستاها گردیده است که علت اساسی مهاجرت ها محسوب میشود . افراد بیکار ازروستا ها به روئیای یافتن کار مناسب به شهر مهاجرت نموده وباعث بیکاری بین شهروندان این شهر شده است که پیامد های چون بالارفتن نرخ خواروبار ، دزدی ، قاچاق ، اعتیاد به مواد مخدر ،بوجودآمدن امراض مختلف وصدها معضلات اقتصادی دیگر ازقبیل بلند رفتن واردات ازخارج کشور ازسبب بلند رفتن مصرف شهروندان ، استفاده نادرست ازامکانات شهری وهمچنان پاین آمدن تولیدات زراعتی در رستاها میگردد. چون درمهاجرت ها عمدتاٌ نیروی کارمهاجرمیشود وافراد کهن سال واطفال که فاقد استعداد کاری می باشند در روستا ها باقی مانده ومولدیت کار را در روستا ها پاین می آورند . دوم- مشکلات امنیتی : امنیت که شرط اول بقای تمام موجودات در هستی می باشد معمولاٌ به دوشکل تبارز می نماید که عبارت از امنیت فزیکی وامنیت روانی می باشد . نبود نیروهای امنیتی کافی برای برقراری نظم وامنیت در روستاها چالش عمده ای فرارای زندگی راحت در ولایات گردیده و عده ای کثیری از باشندگان ولایات را مجبور به مهاجرت به کابل مینماید . سوم- دلایل سیاسی : ساختار نادرست دولت در رابط با توزیع قدرت کابل را یگانه کانون سیاست درکشور ساخته است بناٌ هرکسیکه دغدغه فعالیت های بزرگ سیاسی را داشته باشد نا چاراٌ باید به شهر کابل رجوع نماید . تمرکز اکثریت نهاد های سیاسی درشهر بخاطر متمرکزبودن قدرت دولتی درکابل پای سیاسیون مارا به گلم کانون سیاست درکابل میکشاند . چهارم- دلایل فرهنگی آموزشی : تمرکز نهاد های فرهنگی که خود ذاده ای متمرکز بودن مراکز آموزشی در این شهر میباشد نیز محرک قوی مردم برای مهاجرت میباشد . نبود مراکز درست آموزشی در ولایات یکی ازمشکلات جدی سد راه آموزش در اطراف بشمارمیرود . راهکارها:دولت باید اقدامات بسیار جدی برای جلوگیری از این سرازیری مردم ازولایات به شهر ها رابه زودترین فرصت رویدست بگیرد . طوریکه این فعالیت ها در ابعاد مختلف اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی وفرهنگی باید رویدست گرفته شود .تشویق سرمایه گزاری های دولتی وخصوصی ازطریق معافیت های مالیاتی در اطراف مخصوصاٌ درسکتور زراعت که مشغله اصلی باشندگان روستاها راتشکیل میدهد روی دست گرفته شود. استتفاده از تخم های بزری اصلاح شده ، کود های کمیاوی وحیوانی ، معاونت های مالی دهاقین وهمچنان خرید محصولات دهاقین به قیمت مناسب وساختن سرد خانه های ذخیروی برای محصولات آنها باعث تشویق مردم به کار گردیده وسبب بوجود آمدن مشغله های کاری در اطراف میگردد وعلاوه بر بلند رفتن سطح تولیدات ناخالص داخلی سبب کاهش مهاجرت ها نیزمیگردد . تامین امنیت روستا ها برای سرمایه گذاری های خصوصی وهمچنان زندگی آرام تر سبب زدودن قوای کاری از شهر خواهد شد.توزیع قدرت اجرای بیشتر برای ولایات باعث پخش قوای سیاسی از کابل گردیده وبه ولایات نیز مجال فعالیت های سیاسی فراهم میگردد .سرمایه گزاری درعرصه های فرهنگی و آموزشی مانند ساختن پوهنتون ها ، انستیتوت ها ، کورس ها ومکاتب معیاری برای آموزش ،ایجاد نهاد های فرهنگی (رسانه های چاپی ، صوتی ، تصویری، در ولایات ) نیز باعث تمرکز ذدایی افراد از شهر ها به روستاها خواهد شد.

محمد علی" مشعل"عضو انجمن صلصال در سویدن

نوع مطلب : نخبه گان، 
برچسب ها :