تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - بهاران
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان
در کنار باغ خشک میل بهاران می کنم

از خدا هر دم امید وصل هجران می کنماین امیدم را امید دهر دون بنگر شکست

من به تنهائی امید باغ و بستان می کنمتا که بستان ننگرم گل در گلستان ننگرم

من کجا از دل امید روی خندان می کنممثل سبزه در کنار کوچه های خشک وگرم

لحظه لحظه میل سیر آب وباران می کنمآنچنان زهری به ضد عشق بر جانم زدی

کوی و شهر عاشقان را سنگ باران می کنم

مهدی وفا عضو انجمن صلصال در سویدن

نوع مطلب :
برچسب ها :